ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแววใจ เสนามนตรี
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 09 0189 9279
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :