ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ พรหมดี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 08 6229 1762
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :