ชื่อ - นามสกุล :ว่าง
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ว่าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :