ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑาทิพย์ จำปาหาญ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :เบอร์โทร 09 8442 3539
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :